Panhandle 7th Football vs Stratford, @ Stratford, 10-15-2015 - Abernathytexas