Lady Lopes vs Floydada, 1-24-2017 - Abernathytexas