Lady Lopes vs Floydada, 1-13-2015 - Abernathytexas