Lady Lopes JV vs Smyer, 12-2-2014 - Abernathytexas