Lady Lopes 7th vs Friona 11-14-2011 - Abernathytexas