Lady Lopes 7th vs Floydada 1-23-2012 - Abernathytexas