Lady Lope Varsity vs Friona, 1-16-2013 - Abernathytexas