Flashback Friday, Peprally, Antelopes vs HaleCenter, 10-17-2014 - Abernathytexas