Antelopes vs Stratford, 2-28-2015 - Abernathytexas