Antelopes BB vs Lockney, 1-27-2015 - Abernathytexas