Antelope JV vs Floydada, 1-8-2013 - Abernathytexas