Abernathy Football JV vs Friona 8-25-2011 - Abernathytexas