Abernathy Antelopes vs Slaton 9-2-2011 - Abernathytexas