Antelopes vs Floydada, 10-21-2016 - Abernathytexas