Antelopes vs Floydada, 1st half, 2-5-2016 - Abernathytexas