School Renovation, 2nd Phase, The Beginning, 6-9-2012 - Abernathytexas