Lady Lopes vs Bushland, 12-12-2013 - #2966268092 - Abernathytexas