Lady Lopes vs Bushland, 12-12-2013 - #2966267192 - Abernathytexas